ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

JAKIE KOMPETENCJE SĄ POTRZEBNE W ORGANIZACJACH W DOBIE PANDEMII?

Strona główna JAKIE KOMPETENCJE SĄ POTRZEBNE W ORGANIZACJACH W DOBIE PANDEMII?

Model kompetencji

Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie firm?

Pandemia sprawiła, że świat uległ znacznym zmianom. Wirus spowodował, że przeobrażeniu uległy organizacje na całym świecie. Firmy musiały poradzić sobie z nowymi wyzwaniami jakimi była m.in. duża nieprzewidywalność rynku, spowolnienie gospodarcze oraz duże straty finansowe. Nastąpił duży spadek rentowności wielu spółek i przedsiębiorstw. W związku z sytuacją covidową diametralnie wzrosła potrzeba zarządzania zmianą oraz nastąpiła przewaga pracy zdalnej. W firmach wprowadzono zarządzanie kryzysowe oraz nowe zasady uwzględniające tzw. dystans społeczny wynikający z obostrzeń sanitarnych.

Jak pracownicy radzą sobie w nowej sytuacji?

Pandemia znacząco wpłynęła na kondycję finansową firm. W wielu organizacjach potrzebne były zmiany związane m.in. z redukcją zatrudnienia, obniżeniem wynagrodzeń, bądź przekwalifikowaniem osób pracujących na różnych stanowiskach. Poskutkowało to pogorszeniem się kondycji psychicznej pracowników. Badania przeprowadzone przez Hays Poland z września 2020r. ujawniły, że pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w wyniku pandemii doświadczył co trzeci pracownik. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest m.in. stres związany z odejściem z firmy (wypowiedzeniem ) lub obawą przed redukcją kosztów i zwolnieniem z pracy. W trzecim sondażu Business Centre Club i 4 Business & People (badania z czerwca/lipca 2020) menedżerowie wskazali następujące trudności u swoich pracowników:

Trudności pracowników w dobie pandemii

W związku z tym pracownicy potrzebują wsparcia od firmy, wypracowania nowych umiejętności i kompetencji które zagwarantują  im wzrost poczucia kontroli sytuacji, zwiększenia pewności siebie oraz zabezpieczenia ich pozycji w firmie. Jak wynika z danych raportu ,, Global Human Capital Trends 2021’’ firmy Deloitte w Polsce najważniejszym czynnikiem, pomocnym w radzeniu sobie z nową sytuacją pandemiczną jest umiejętność adaptacji, przekwalifikowania i przyjmowania nowych ról. Wskazało na to aż 72% respondentów. Na skalę światową procent ten wynosi niecałe 50 % (44%).

Umiejętności adaptacji pracowników na świecie i w Polsce - wykres

Jakich kompetencji potrzebują pracownicy oraz menadżerowie, żeby efektywnie pracować  w nowej rzeczywistości?

W związku ze zmianami spowodowanymi pandemią modyfikacji uległy potrzeby pracowników i menadżerów. Według danych z raportu wynika, że potrzebują oni szczególnego wsparcia ze strony swoich przełożonych. Dodatkowo jak wspominają respondenci ważna stała się dla nich możliwość doszkalania się i nabywania nowych kompetencji. Według raportu ,, The Future of Education and Skills: Education 2030’’ kluczowe w najbliższej przyszłości będą umiejętności związane z innowacyjnością, kreatywnością, adaptacją do zmian. zarządzaniem konfliktem oraz nastawieniem na rozwój. Pomogą one pracownikom osiągać efektywnie założone cele w nowej rzeczywistości.

W jakie kompetencje pracowników warto inwestować w najbliższym czasie?

Według raportu OEC The Future of Education and Skills: Education 2030” najważniejszymi kompetencjami, w które warto zainwestować to:

Najważniejsze kompetencje pracowników

W sferze kompetencji społecznych pracowników firmy powinny inwestować przede wszystkim
w umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, proaktywności, zorientowania na potrzeby organizacji oraz współpracy. W sferze poznawczej wzrosło zapotrzebowanie na kompetencje takie, jak: kreatywność, elastyczność poznawcza, krytyczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania złożonych problemów. W przypadku kompetencji technicznych i cyfrowych warto nabywać umiejętności z obszaru swobodnego poruszania się w prostszych i bardziej zaawansowanych technologiach cyfrowych w pracy na co dzień – szczególnie w przypadku wyszukiwania ważnych informacji oraz rozwiązywania problemów. Warto również zainwestować w szkolenia z analizy i oceny  systemów, projektowania oraz programowania technologii.

Według danych w kolejnych latach menadżerowie będą potrzebowali wzmacniać kompetencje związane z zarządzaniem talentami oraz różnorodnością w organizacji. W obrębie kompetencji społecznych warto wzmacniać umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej (EQ). W przyszłości ważne staną się również kompetencje związane z elastycznością poznawczą, myśleniem projektowym i umiejętnością przypisywania priorytetów informacjom. Ponadto w sferze kompetencji technicznych i cyfrowych ważna dla menedżerów stanie się umiejętność poruszania się w sferze technologii cyfrowych potrzebnych w pracy.

Jak zapewnić pożądane kompetencje w organizacji?

Nadrzędnym celem każdej organizacji jest zapewnienie kompetencji, które są kluczowe dla pracowników i kadry menedżerskiej. Właściwie zbudowany model kompetencji pozwoli na rozwój wszystkich osób na każdym szczeblu organizacji oraz ich dobre przygotowanie zarówno do obecnych zadań jak również do wyzwań, jakie pojawią się przed firmą w przyszłości. Jednak konieczne jest, aby był on zbudowany wspólnie z pracownikami, dopasowany do organizacji i jej kultury. W celu osiągnięcia jak najwyższej skuteczności zalecane jest wdrożenie modelu kompetencji do co najmniej kilku procesów personalnych, takich jak np.: rekrutacja, ocena pracownicza, ścieżki karier, rozmowy rozwojowe, szkolenia. Wprowadzenie modelu kompetencji do firmy zabezpiecza potrzeby rozwojowe zarówno pracowników jak i całej organizacji oraz gwarantuje jej sukces na rynku pracy.

Autor:

Dominika Nowakowska

Dominika Nowakowska

HR dla Biznesu