ul. Gorajska 6, Warszawa, Polska 662 280 482, 600 206 094
HR dla Biznesu
kontakt@hrdlabiznesu.pl

Ocena 360 stopni

Strona główna Rozwiązania Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni

Najczęściej w organizacjach spotykamy się z modelem Oceny 180 stopni, gdzie przełożony ocenia pracownika – jego stopień realizacji celów oraz kompetencje, a pracownik dokonuje samooceny w tych obszarach. Obraz pracownika jest więc nieco ograniczony do tego, jak postrzega się on sam i jak widzi go jego szef.

Kiedy między przełożonym a pracownikiem są konflikty, często zdarza się, że oceny są zaniżane i odwrotnie – kiedy szef wchodzi w rolę kumpla dla swoich ludzi z zespołu – zdarza się mu zawyżać oceny. Dokonanie w pełni obiektywnej oceny pracownika wymaga od menedżera wysokich kompetencji w tym zakresie, znajomości i umiejętności unikania błędów poznawczych, które mogą zdarzyć każdemu w procesie oceniania.

Wielu doświadczonych menedżerów wyższego szczebla decyduje się więc na poszerzenie własnej perspektywy dzięki wykorzystaniu narzędzia, jakim jest Ocena 360 stopni.

Opis

Ocena 360 stopni to narzędzie, dzięki któremu można pozyskać opinię na temat pracownika z wielu źródeł.

Składają się na nią: samoocena pracownika oraz oceny sporządzone przez: przełożonego, podwładnych, współpracowników, klientów wewnętrznych, a gdy zaistnieje taka potrzeba także klientów zewnętrznych oraz partnerów. Wszyscy oceniający odnoszą się do tych samych kryteriów, co wzmacnia rzetelność wyników badania i daje możliwość porównania samooceny kompetencji pracownika z ocenami innych osób.

Korzyści oceny 360 stopni

Dzięki anonimowości kwestionariusza, wypełniający mogą poczuć większą swobodę i być bardziej szczerzy w ocenie. Ocena 360 stopni jest szersza i może być bardziej obiektywna od Oceny 90 lub 180 stopni, a co za tym idzie – bardziej miarodajna i skuteczna. Warunkiem rzetelności tego procesu jest przyjęcie obiektywnych kryteriów oceny i merytoryczne przygotowanie uczestników.

Nowocześnie zarządzana organizacja funkcjonuje w kulturze otwartej komunikacji – bardzo istotną kwestią jest zatem informacja zwrotna. Osoba, otrzymująca feedback, czuje się mocniej związana z zespołem, lepiej identyfikuje się z nim i jego celami. Ocena pracowników pozwala nie tylko kontrolować realizację zadań i osiąganie celów – daje także pracownikowi możliwość rozwoju. Prawidłowo przeprowadzona Ocena 360 stopni prezentuje umiejętności, mocne oraz słabe strony pracownika – a więc wskazuje najlepsze ścieżki do dalszego doskonalenia się. Pracownik może skonfrontować własną samoocenę ze zdaniem swoich współpracowników, dostrzec różnice i spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Metoda 360 stopni pomaga także odkryć ukryte talenty i wyłonić najbardziej uzdolnionych w organizacji.

Dzięki prawidłowo przeprowadzonej Ocenie 360 stopni można udrożnić komunikację, poprawić relacje, zwiększyć zaangażowanie i efektywność nie tylko pojedynczych pracowników, ale też całego zespołu.

Jakie zagrożenia należy uwzględnić rozważając wykorzystanie metody 360 stopni?

W sytuacji braku zaufania i konstruktywizmu w organizacji jest ryzyko, że oceny będą zaniżane i nie będą oddawać prawdziwego obrazu człowieka. Nie rekomendujemy stosować tego narzędzia w sytuacji, kiedy w firmie dochodzi do dużych zmian, np. do fuzji i ludzie domyślają się, że część osób straci pracę. Wtedy też istnieje duże ryzyko, że oceniający nie będą obiektywni z obawy, że Ocena 360 stopni będzie narzędziem prowadzącym do zwolnienia lub utrzymania posady, zamiast spełniać cel rozwojowy.

Przeprowadzenie procesu Oceny 360 stopni wymaga czasu – ze względu na dużą liczbę uczestników. Najpierw należy zebrać od nich oceny, a później je przeanalizować. Ważne by oceniający miał wsparcie konsultanta w analizie raportu i przygotowaniu indywidualnego planu rozwoju.

Kiedy warto skorzystać z efektywnej metody 360 stopni?

Może zostać ona wykorzystana jednorazowo – by pomóc w ustaleniu, jakie są potrzeby rozwojowe i w podjęciu decyzji personalnych (np. decyzji o awansie).

Z drugiej strony Ocena 360 stopni pełnić może funkcję okresowej oceny cyklicznej – daje to możliwość monitorowania postępów pracowników, ich samopoczucia czy satysfakcji.

Jeśli proces oceny jest powtarzany w organizacji co 6 -12 miesięcy i biorą w nich udział te same osoby – łatwo będzie zaobserwować, na ile zostały zrealizowane plany rozwoju i wrósł poziom kompetencji.

Jeśli Ocena 360 stopni jest wykorzystywana w organizacji cyklicznie jako narzędzie rozwoju, pracownicy odbierają ją bardzo pozytywnie i chętnie angażują się w ten proces.

Jak działamy

Etapy procesu oceny

  • Przygotowanie procesu: zdefiniowanie celów oceny, kryteriów oceny
  • Przygotowanie drzewa respondentów (wybór grup oceniających oraz ustalenie ostatecznej listy osób uczestniczących w procesie oceny)
  • Wdrożenie procesu: przeprowadzenie akcji informacyjnych, przygotowanie uczestników poprzez przeprowadzenie warsztatów, e-learningu
  • Przeprowadzenie procesu oceny (on-line bądź metodą papier-ołówek)
  • Przygotowanie indywidualnych raportów z oceny dla ocenianych oraz raportu zbiorczego zawierającego podsumowanie wyników całego procesu
  • Sesje informacji zwrotnych i/lub sesji coachingowych: przekazanie informacji na temat uzyskanych wyników wspólna analiza i wnioski, opracowanie indywidualnych planów rozwojowych dla wszystkich ocenianych
  • Podsumowanie procesu oceny z przełożonym. Przekazanie informacji o mocnych stronach pracownika/zespołu i rekomendacji działań rozwojowych

Z naszą pomocą będą Państwo w stanie przeprowadzić rzetelnie proces Oceny 360 stopni w swojej firmie. Zapraszamy do współpracy!